برنامه استخر دانشجویان، کارکنان و اساتید (نیمسال اول تحصیلی92-91)

۰۴ مهر ۱۳۹۱ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۱۱۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۰۱۷
برنامه استخر دانشجویان، کارکنان و اساتید (نیمسال اول تحصیلی92-91)

23-5/21

21-5/19

5/19-18

5/17-16

16-30/15

5/15-14

14-5/12

5/12-11

11-5/9

5/9-8

ردیف

-

-

-

دانشجویان

پسر

 

شنا

تخصصی1

شنا

تخصصی1

شنا

تخصصی2

شنا

تخصصی2

-

شنبه

-

اساتید

-

کارمندان

مرد

 

شنا

خواهران

شنا

خواهران

شنا

خواهران

شنا

خواهران

شنا

خواهران

یک شنبه

-

دانشجویان دختر

-

کارمندان

زن

 

شنا

تخصصی1

شنا

تخصصی1

شنا

برادران

شنا

تخصصی2

شنا

تخصصی2

دو شنبه

دانشجویان پسر

اساتید

-

کارمندان

مرد

 

شنا

برادران

شنا

برادران

شنا

برادران

شنا

برادران

شنا

برادران

سه شنبه

-

-

-

دانشجویان

دختر

 

شنا

برادران

شنا

برادران

شنا

برادران

شنا

پیام نور


( ۱ )

نظر شما :