روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۲ کد : ۱۱۱۴۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۸۸

هنر کارگران است که ایران آباد
کار بسیار هنـــر را بنیاد
همت ای اهل هنــر بار دگر
تا شــــود کل وطن خرم وشاد
روز کارگر گرامی باد


نظر شما :

محمدی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۲
جدا شد یکی چشمه از کوهسار/به ره گشت ناگه به سنگی دچار/به‌ نرمی‌ چنین گفت با سنگ سخت‌:/کرم کرده راهی ده ای نیک‌بخت/جناب اجل کش گران بود سر/زدش سیلی وکفت‌: دور ای پسر!/نشد چشمه‌ از پاسخ‌ سنگ‌، سرد/به کندن دراستاد و ابرام کرد/بسی کند وکاوید وکوشش نمود/کز آن سنگ خارا رهی برگشود/زکوشش به‌ هر چیز خواهی رسید/به‌هر چیز خواهی کماهی رسید/بروکارگر باش و امّیدوار/که از یاس جز مرگ ناید به‌بار/گرت پایداربست در کارها/شود سهل پیش تو دشوارها " ملک شعرای بهار "