آگهی مناقصه واگذاری انتشارات و بوفه‌های دانشجویی دانشگاه کاشان

۲۶ مرداد ۱۳۸۹ | ۱۲:۱۱ کد : ۱۰۳۲ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۸۶۲

    دانشگاه کاشان درنظر دارد انتشارات و بوفه‌های دانشجویی خود را به صورت مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند با آگاهی از شرایط دانشگاه، جهت بازدید ازمحل مورد واگذاری وارائه نرخ پیشنهادی ( مناقصه ) به شرح جداول ذیل ازتاریخ 25/5/89 تا ساعت 12 مورخ 2/6/89 به دفتر مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه کاشان یا به سایت دانشگاه www.Kashanu.ac.ir مراجعه نمایند.

 

 

دریافت فایل PDF جداول و شرایط مناقصه

 

 

 

جدول (الف)                             نرخ پیشنهادی کپی ( به ریال )

A4 یکرو

A4 دورو

B4 یکرو

B4 دورو

A3 یکرو

A3دورو

دانشجویی

اداری

 

جدول (ب)                             نرخ پیشنهادی پرینت ( به ریال )

پرینتA4

پرینت  A4عکس دار

پرینتA3

تذکر: جهت امکان برابر متقاضیان، نرخ اجاره مجموعه انتشارات دانشگاه به صورت ثابت مبلغ 3,000,000 ریال به صورت ماهیانه می باشد.

- اجاره فروردین، مرداد و شهریورماه معادل 40% اجاره بهای ماهیانه می باشد.

مشخصات متقاضی:

نام شرکت یا موسسه:                       سابقه کار مفید:           سابقه کار در دستگاههای دولتی:

نام و نام خانوادگی مسئول شرکت یا موسسه:                       نام پدر:                      ش.ش:       صادره:

آدرس:

تلفن منزل:                                             تلفن محل کار:

مهرو امضای متقاضی:

 

 

شرایط مناقصه:

1- داشتن‌ حداقل 1 سال سابقه ارائه کلیه خدمات تکثیر و رایانه در دستگاههای دولتی با ارائه حسن انجام کار.

2- استفاده از دستگاههای فتوکپی دیجیتال و لیزری قابل اطمینان از لحاظ فنی و فراوانی قطعات، دارای دقت، قدرت، سرعت بالا و گارانتی حداقل 100,000 کپی برای هر دستگاه و مواد مصرفی قابل دسترس.

3- قابلیت ارائه ( 15 دستگاه کپی آفیشیو، شارپ یا توشیبا دیجیتال،با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه، پشت و رو زن، با قابلیت Sort کپی) به شرح ذیل:

- هفت دستگاه کپی (با سرعت حداقل 55 کپی در دقیقه) برای انتشارات مرکزی

- سه دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات دانشکده معماری و هنر

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری دانشکده مهندسی

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری دانشکده علوم انسانی

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری دانشکده علوم

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری سازمان مرکزی

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای رزرو انتشارات اداری

- یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه) برای انتشارات ساختمان معاونت آموزشی

4- ارائه یک دستگاه فتوکپی رنگی لیزری جهت استقرار در انتشارات مرکزی الزامی می باشد.

5- ارائه یک دستگاه پلاتررنگی درابعاد A0 جهت استقرار در دانشکده معماری و هنر الزامی می باشد.

6- قابلیت ارائه (7 دستگاه رایانه مناسب و 7 دستگاه چاپگرHP با سرعت حداقل 25 پرینت در دقیقه) به شرح ذیل:

- دو دستگاه رایانه و چاپگر برای سایت پرینت دانشکده معماری و هنر

- سه دستگاه رایانه و چاپگر برای سایت پرینت مرکزی دانشگاه

- دو دستگاه رایانه و چاپگر برای سایت پرینت دانشکده علوم انسانی

- همچنین ارائه یک دستگاه اسکنر و یک دستگاه چاپگر رنگی تا ابعاد A3 برای سایت پرینت دانشکده معماری و هنر.

7- استقرار کلیه تجهیزات صحافی در محل انتشارات مرکزی با بهره مندی از نیروی کارآمد، و ارائه خدماتی ارزان الزامی است.

8- استفاده از کاغذ مرغوب (80 گرم و سفید )  و نیروهای کارآمد و خوش برخورد.

9- پیمانکار موظف است یک نفر را بعنوان نماینده و سرپرست کلی نیروهای بکارگرفته شده ( غیر از نیروهای شاغل) و رابط با دانشگاه با تائید مدیریت اداری و پشتیبانی، جهت حضور تمام وقت در دانشگاه معرفی نماید. نماینده مذکور می بایست دارای ظرفیتهای سرپرستی باشد و با جنبه های مختلف کار و امورمالی و حسابداری آشنایی کافی داشته باشد.

10- مدت واگذاری از 1/7/89 لغایت 30/6/90 بمدت یک سال خواهد بود.

11- واریز وجه مبلغ 5,000,000 ریال به حساب شماره 1609055584 سپرده دانشگاه کاشان نزد بانک تجارت جهت شرکت در مناقصه، بدیهی است چنانچه برنده ی در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود مبلغ یادشده          به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

12- کسورات قانونی احتمالی به عهده پیمانکار می باشد.

کلیه نرخهای پیشنهادی جداول ( الف و ب ) و موارد فوق مورد تائید می باشد.

نام و نام خانوادگی متقاضی :                                             

                       

مهروامضای متقاضی

 

 

مکانهای مورد واگذاری مزایده بوفه های دانشجویی

بوفه مرکزی برادران

بوفه مرکزی خواهران

بوفه‌های دانشکده معماری و هنر

بوفه‌های دانشکده علوم انسانی

بوفه‌های خوابگاه خواهران و برادران

اینجانب .................................... فرزند .................. متولد .............. به ش.ش ......................... متقاضی شرکت در مزایده می باشم و اجاره بوفه های فوق را به مبلغ .............................. ریال پیشنهاد می نمایم.

امضاء متقاضی

   لازم به ذکر است افراد متقاضی دارای سوابق کاری مرتبط در اولویت می باشند و دانشگاه کاشان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

   لطفا سوابق قبلی خود را به طور کامل بنویسید.

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

زمان قرارداد از 20/6/89 لغایت 20/4/90 می باشد.

 

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :