لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی - جبردکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - آنالیزدکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - جبردکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - جبر و نظریه گروههادکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض- زمینه نظریه گروههادکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی کاربردیریاضی کاربردی - آنالیز عددیدکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی - آنالیزدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- بررسی مسائل اجتماعی ایراندکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی - جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایراندکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی تجزیهشیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی معدنیشیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی معدنیشیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی فیزیکشیمی فیزیکدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیبیابانزداییدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداریدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینمرتع و آبخیزداریعلوم و مهندسی آبخیزداری - آبدکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینبیابان زدائیمدیریت و کنترل بیاباندکترای تخصصی
دانشکده فیزیکلیزر و فوتونیکفیزیک - اتمی مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده فیزیکفیزیک هسته ایفیزیک - هسته ایدکترای تخصصی