لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمهندسی مکانیک - ساخت و تولیددکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی و مکانیک جامداتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامداتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلمهندسی برق - کنترلدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتمهندسی برق - قدرتدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزاردکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی - جبردکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - آنالیزدکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - جبردکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض - جبر و نظریه گروههادکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی محض- زمینه نظریه گروههادکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی محضریاضی - آنالیزدکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضیریاضی کاربردیریاضی کاربردی - آنالیز عددیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی معدنیشیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی معدنیشیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی فیزیکشیمی فیزیکدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمی تجزیهشیمی تجزیهدکترای تخصصی