لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتمهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی -سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتمهندسی برق - قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکمهندسی برق - الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتمهندسی برق- مخابراتکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتمهندسی برق-مخابرات میدانکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتمهندسی برق-مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکمهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزارکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتمهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتمهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتمهندسی برق - مخابرات میدان و موجکارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنرفرشفرش - اقتصاد و مدیریت فرشکارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنرفرشفرش - طراحی فرشکارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنرفرشفرش - مواد اولیه و رنگرزیکارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنرفرشفرش- گرایش مدیریتکارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنرمهندسی معماریمهندسی معماریکارشناسی ارشد