لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - طراحی جامداتکارشناسی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتکارشناسی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی جامداتمهندسی مکانیک - مکانیک جامداتکارشناسی
دانشکده مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتمهندسی مکانیککارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برقمهندسی برقکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برقمهندسی برق - الکترونیک و قدرتکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - قدرتمهندسی برق - قدرتکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - مخابراتمهندسی برق - مخابراتکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - الکترونیکمهندسی برق - الکترونیککارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برق - کنترلمهندسی برق - کنترلکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترمهندسی برقدبیر فنی قدرتکارشناسی
دانشکده معماری و هنرصنایع دستیصنایع دستیکارشناسی
دانشکده معماری و هنرفرشکارشناسی فرشکارشناسی
دانشکده معماری و هنرفرشکارشناسی فرش - طراحی،رنگرزیکارشناسی
دانشکده معماری و هنرفرشکارشناسی فرش- بافت و مرمت فرشکارشناسی
دانشکده معماری و هنرفرشکارشناسی فرش- رنگرزیکارشناسی
دانشکده معماری و هنرفرشکارشناسی فرش- طراحی فرشکارشناسی