فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم ریاضیآمار و کاربردهاآمارکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیآمار و کاربردهاآمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته
واحد خواهرانآمار و کاربردها - پآمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته
واحد خواهرانآموزش زبان انگلیسی - پآموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
واحد خواهرانآموزش زبان انگلیسی - پآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیزبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده مجازیآموزش مجازیآموزش مجازیکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهادیان و عرفانکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهادیان وعرفانکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیاسانسهای طبیعیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهالهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفاندکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهالهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفانکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهالهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته
واحد خواهرانعلوم قرآن و حدیث - پالهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیثالهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیثکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیثالهیات و معارف اسلامی - علوم قران و حدیثکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیثالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات و زبان های خارجیالهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفهالهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیالهیات و معارف اسلامی (پ.د)الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی