لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم ریاضیریاضیریاضیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیریاضیریاضی محضکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیریاضیریاضی کاربردیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیریاضیدبیری ریاضیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیعلوم کامپیوترعلوم کامپیوترکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیآمار و کاربردهاآمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیریاضی کاربردیریاضیات وکاربردهاکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم ریاضیآمار و کاربردهاآمارکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیروان شناسیروانشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیپژوهشگری اجتماعیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیمدیریت و اقتصادمدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیمدیریت و اقتصادمدیریت بازاریابیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیتربیت بدنیتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیروان شناسیروان شناسی عمومیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیمطالعات خانوادهکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیتربیت بدنیعلوم ورزشی- علوم زیستی ورزشکارشناسی پیوسته