اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مالی،مدیریت و کارآفرینی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم مالی،مدیریت و کارآفرینی»

مدیریت بازرگانی

مدیریت کارآفرینی

زهرا صادقی آرانی

زهرا صادقی آرانی

استادیار

دریافت رزومه
علی فرهادیان

علی فرهادیان

استادیار

مدیریت کسب و کار

اسماعیل مزروعی

اسماعیل مزروعی

استادیار

دریافت رزومه