اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده معماری و هنر»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده معماری و هنر»

مطالعات عالی هنر

عباس اکبری

عباس اکبری

دانشیار

مهران ملک

مهران ملک

استادیار