اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

آمار و کاربردها

مارک راهب قمصری

مارک راهب قمصری

استاد

حمید قربانی

حمید قربانی

استادیار

فرانک گودرزی

فرانک گودرزی

استادیار

علوم کامپیوتر

سعید آسعیدی

سعید آسعیدی

استادیار

ناصر نوروزی

ناصر نوروزی

استادیار