اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

آمار و کاربردها

علوم کامپیوتر

سعید آسعیدی

سعید آسعیدی

استادیار

مهسا سهیل شمائی

مهسا سهیل شمائی

استادیار

ناصر نوروزی

ناصر نوروزی

استادیار