اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم ریاضی»

آمار و کاربردها

مهدی سلمان‌پور

مهدی سلمان‌پور

استادیار

حمید قربانی

حمید قربانی

استادیار

فرانک گودرزی

فرانک گودرزی

استادیار

فرزانه هاشمی

فرزانه هاشمی

استادیار

علوم کامپیوتر

سعید آسعیدی

سعید آسعیدی

استادیار

مهسا سهیل شمائی

مهسا سهیل شمائی

استادیار

فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

استادیار