لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - زمینه نظریه گروههادکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - جبردکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - آنالیزدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی عمران (پ.د)مهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - طراحی فرایندکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - پلیمرکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیکارشناسی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشافکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدندکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی آبخیزداریکارشناسی ارشد