فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک (پ.د)مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - ساخت و تولید (پ-د)مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معماری (پ.د)مهندسی معماریکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشافکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدندکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی کامپیوتر (پ.د)مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی کامپیوتر (پ.د)مهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی عمران (پ.د)مهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد