فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراج مواد معدنیکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیالهیات و معارف اسلامی (پ.د)علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم و فناوری نانو - نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم و فناوری نانو - نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک (پ.د)مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی برق - قدرت (پ-د)مهندسی برق - قدرتکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی کامپیوتر (پ.د)مهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معماری (پ.د)مهندسی معماریکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیشیمی و فناوری اسانس (پ.د)شیمی و فناوری اسانسکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم فناوری نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی عمران (پ.د)مهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشافکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد