فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیالهیات و معارف اسلامی (پ.د)الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - آنالیزدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - جبردکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - زمینه نظریه گروههادکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)شیمی - نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیشیمی و فناوری اسانس (پ.د)شیمی و فناوری اسانسکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم اجتماعی (پ.د)علوم اجتماعی - بررسی مسائل اجتماعی ایراندکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم فناوری نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیالهیات و معارف اسلامی (پ.د)علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم و فناوری نانو - نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)علوم و فناوری نانو - نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک - اتمی و ملکولیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک - فیزیک اتمی و مولکولی (لیزر)دکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک ماده چگال (پ-د)فیزیک - فیزیک حالت جامددکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان (پ-د)فیزیک - فیزیک ذرات بنیادیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک هسته ای (پ-د)فیزیک - فیزیک هسته ایدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک ماده چگال (پ-د)فیزیک - ماده چگالکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)فیزیک - نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک- اتمی و مولکولی (پلاسما)دکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی آبخیزداریکارشناسی ارشد