اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی مکانیک»

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات