اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی مکانیک»

مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات