فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - استخراجدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک ماده چگال (پ-د)فیزیک - فیزیک حالت جامددکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان (پ-د)فیزیک - فیزیک ذرات بنیادیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیفیزیک هسته ای (پ-د)فیزیک - فیزیک هسته ایدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک - فیزیک اتمی و مولکولی (لیزر)دکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - زمینه نظریه گروههادکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک- اتمی و مولکولی (پلاسما)دکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - جبردکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم ریاضی (پ.د)ریاضی محض - آنالیزدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیلیزر و فوتونیک (پ-د)فیزیک - اتمی و ملکولیدکترای تخصصی