فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس دانشگاهیمهندسی برق - الکترونیک (پ-د)مهندسی برق - الکترونیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی برق - الکترونیک (پ-د)مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی برق - قدرت (پ-د)مهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی برق - الکترونیک (پ-د)مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - طراحی فرایندکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمی - پلیمرکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - ساخت و تولید (پ-د)مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی منابع طبیعی (پ.د)مهندسی آبخیزداریکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)شیمی - نانو شیمیکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیعلوم و فناوری نانو (پ.د)فیزیک - نانو فیزیککارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیفیزیک ماده چگال (پ-د)فیزیک - ماده چگالکارشناسی ارشد
پردیس دانشگاهیمهندسی شیمی (پ.د)مهندسی شیمیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیالهیات و معارف اسلامی (پ.د)الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی کامپیوتر (پ.د)مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالات (پ-د)مهندسی مکانیک - تبدیل انرژیدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی برق (پ.د)مهندسی برق - قدرتدکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیمهندسی معدن (پ.د)مهندسی معدندکترای تخصصی
پردیس دانشگاهیعلوم اجتماعی (پ.د)علوم اجتماعی - بررسی مسائل اجتماعی ایراندکترای تخصصی